CERN-水分分中心
     发表年度      2018
     论文题目      我国典型陆地生态系统水化学离子特征及空间分布
     刊物全称      环境科学
     年,卷期,页码      2018,40(5):0
     标准刊号      0250-3301
     单位标注排名      1
     全部作者名字      黄丽,张心昱,袁国富,朱治林,唐新斋,孙晓敏
     通讯作者      张心昱
     本单位首位作者排名      1
     刊物收录类别      CSCD
     SCI/SSCI影响因子     
     是否为国际合作论文      否
     电子版附件     
     备注     
     最后更新日期      2019-03-27
版权所有:国家生态系统观测研究网络 京ICP备05002838号-58
Email: hsc@cern.ac.cn TEL:010-64889024 技术支持:国家生态科学数据中心 • 中国科学院计算机网络信息中心